kyprostoavriokyprostoavrio

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου περιλαμβάνονται σε τρία σημαντικά έγγραφα:
1) H Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου (Ιούλιος 2021).
2) Το "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου (Ιούλιος 2021)", που περιλαμβάνει σύντομες περιγραφές όλων των Μέτρων και ρυθμίσεων του ΣΑΑ.
3) Το πλήρες κείμενο της πρότασης του ΣΑΑ Κύπρου που υποβλήθηκε στην Επιτροπή (Μάιος 2021), καθώς και συμπληρωματικό έγγραφο με τις σημαντικότερες τροποποιήσεις στο ΣΑΑ, όπως αυτές προέκυψαν από τις συζητήσεις που ακολούθησαν την επίσημη υποβολή του, μέχρι την έγκρισή του από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Οι διαθέσιμοι πόροι για την Κύπρο και ο προϋπολογισμός του ΣΑΑ
Στην Κύπρο αναλογεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χορηγία ύψους €0,968 δις καθώς και δυνατότητα πρόσθετου δανεισμού μέχρι και €1,5 δις, σε σταθερές τιμές του 2018.

Βάσει των υφιστάμενων σχεδιασμών, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΣΑΑ Κύπρου ανέρχεται στα €1,206 δις, ποσό το οποίο κατανέμεται ανάμεσα σε χορηγία ύψους €1,006 δις (σε τρέχουσες τιμές) και σε πρόσθετη χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό, ύψους περίπου €0,2 δις υπό τη μορφή δανείου, για το οποίο θα υποβληθεί σχετικό αίτημα στην ΕΕ μέσω του ΣΑΑ.
Πέραν των δημόσιων πόρων και επενδύσεων, το Σχέδιο αναμένεται να κινητοποιήσει σημαντικά πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια, ύψους περίπου €1,1 δις, κυρίως μέσα από την υλοποίηση των διαφόρων σχεδίων χορηγιών που θα στηρίξουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και δαπάνες στους επιμέρους τομείς προτεραιότητας του ΣΑΑ, με το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και όφελος που αυτό συνεπάγεται ως προς τους συνολικούς επενδυτικούς πόρους και τον δυνητικό αντίκτυπο του Σχεδίου. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που θα υλοποιηθούν μέσω του ΣΑΑ και που στοχεύουν στη δημιουργία ενός φιλικότερου προς την επιχειρηματικότητα και την επενδυτική δραστηριότητα περιβάλλοντος (π.χ. επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης, απλοποίηση κανονιστικού πλαισίου και διαδικασιών δημοσίου, ψηφιοποίηση, μεταρρύθμιση δικαστικού συστήματος, ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας κ.ο.κ.).


Προϋπολογισμός ΣΑΑ Κύπρου ανά Άξονα Πολιτικής / Ενότητα
Στον πιο κάτω πίνακα περιλαμβάνεται ο καταμερισμός του προϋπολογισμού του ΣΑΑ Κύπρου κάτω από τις ενότητες των 5 Αξόνων Πολιτικής:

Άξονες Πολιτικής / Ενότητες

(Priority Axis / Components)

Προϋπολογισμός σε εκ. €
% επί του συνόλου
Συνολικοί πόροι ΣΑΑ
1,206
100%
Κατανομή πόρων στην Πράσινη μετάβαση
≈ 491
≈ 41%
Κατανομή πόρων στην Ψηφιακή μετάβαση
≈ 282
≈ 23%
1. Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία - διδάγματα από την πανδημία
74,1
6,1%
1.1. Ανθεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα υγείας και ενισχυμένη πολιτική προστασία
74,1
6,1%
2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία
447,6
37,1%
2.1. Κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
269
22,3%
2.2. Βιώσιμες μεταφορές
91,3
7,6%
2.3. Έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων
87,3
7,2%
3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
422,3
35%
3.1. Διαφοροποίηση της οικονομίας
166,4
13,8%
3.2. Προώθηση έρευνας και καινοτομίας
64
5,3%
3.3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
51,4
4,3%
3.4. Εκσυγχρονισμός δημόσιας υπηρεσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταρρύθμιση δικαστικού συστήματος και καταπολέμηση της διαφθοράς
96
7,9%
3.5. Διασφάλιση χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας
44,5
3,7%
4. Προς μια ψηφιακή εποχή
89,4
7,4%
4.1. Αναβάθμιση υποδομών για συνδεσιμότητα
53
4,4%
4.2. Προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
36,4
3%
5. Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό
172,9
14,3%
5.1. Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού συστήματος - αναβάθμιση και ενίσχυση δεξιοτήτων
94
7,8%
5.2. Αγορά εργασίας, κοινωνική ευημερία και ενσωμάτωση
78,9
6,5%

Διευκρινίζεται ότι πέραν των μέτρων που περιλαμβάνονται στους άμεσα σχετικούς Άξονες Πολιτικής (2 και 4), στην πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό συνεισφέρουν και μέτρα με πράσινη ή/και ψηφιακή διάσταση από τους υπόλοιπους Άξονες Πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, τα % επί του συνολικού κόστους του Σχεδίου που αφορούν στη χρηματοδότηση μέτρων που συμβάλλουν στην πράσινη ή τη ψηφιακή μετάβαση, ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα από τον Κανονισμό ποσοστά (37% και 20%, αντίστοιχα).