kyprostoavriokyprostoavrio
Πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαρτίου 2023 στη Λευκωσία εκπαιδευτική διημερίδα για την «Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ». Η διημερίδα διοργανώθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την υπεύθυνη διαχείριση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του δημοσίου και των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, ως η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027» και ως Εθνική Αρχή Συντονισμού (Συντονιστική Αρχή) για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στις εργασίες της διημερίδας συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Νομική Υπηρεσία, την Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως & Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, την Ελεγκτική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, το Γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων καθώς και η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρευρέθηκαν επίσης Λειτουργοί από τους φορείς διαχείρισης, υλοποίησης και επαληθεύσεων έργων και σχεδίων που εντάσσονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ Προγραμμάτων.

Δεδομένης της ραγδαίας αύξησης των ποσών δημοσίων επενδύσεων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, στόχος της διημερίδας ήταν η αποτελεσματική εκπαίδευση των Λειτουργών που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση και πρόληψη περιπτώσεων κατά τις οποίες διαπιστώνεται πιθανότητα απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων ή διπλής χρηματοδότησης.

Στον χαιρετισμό της η Γενική Λογίστρια, κα. Ρέα Γεωργίου, τόνισε τη σημαντικότητα της ορθής αξιοποίησης και χρήσης των πόρων που διασφαλίζει τα δημοσιονομικά συμφέροντα της ΕΕ και την εύρυθμη λειτουργία και απόδοση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος στη βάση των αρχών και αξιών του.

Κατά την διημερίδα οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν, μεταξύ άλλων, για τα εργαλεία που αξιοποιούνται για τον εκ των προτέρων εντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων, τους νέους φορείς που συστάθηκαν και συμβάλλουν στην προστασία από περιπτώσεις διαφθοράς, τα εργαλεία για τη λήψη καταγγελιών ενόψει και της ψήφισης της νομοθεσίας για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Εθνικού και Ενωσιακού δικαίου, καθώς και για το Νομοσχέδιο του Εθνικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Συμφερόντων της ΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την παροχή της απαιτούμενης συνεισφοράς στις έρευνες που πραγματοποιεί η OLAF στην Κύπρο.

Μεταξύ των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στη διημερίδα περιλαμβάνονται τα εξής:
- Ο ρόλος της OLAF και η συνεργασία της με τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ (AFCOS),
- Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,
- Ο ρόλος των ανωτάτων ελεγκτικών ιδρυμάτων στην πρόληψη και ανίχνευση απάτης,
- Ο ρόλος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ,
- Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στη διερεύνηση παρατυπιών και πιθανών υποθέσεων απάτης,
- Εθνικός Κώδικας Δεοντολογίας και ο ρόλος της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ,
- Ο ρόλος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στις διοικητικές και ποινικές έρευνες έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ,
- Οι νέες διαδικασίες εντοπισμού συγκρούσεων που εφαρμόζονται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Η διημερίδα συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Η ημερήσια διάταξη της διημερίδας καθώς και οι παρουσιάσεις που έγιναν από τις αρμόδιες αρχές επισυνάπτονται πιο κάτω. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διημερίδας_27-28 Μαρ 2023.pdf

 1_Ρόλος OLAF και συνεργασία με AFCOS_Μ Ντζιούνη Δούμα-OLAF.pdf

 2_Έρευνα OLAF-Τι ακολουθεί ένα επιτόπιο έλεγχο_Α Παπαγιάννη-OLAF.pdf

 3_Προκλήσεις στην καταπολέμηση απάτης_Μ Ντζιούνη Δούμα-OLAF.pdf

 4_Σύστημα διακυβέρνησης ΣΑΑ & σχέσεις φορέων_Σ Ττόφα_ΓΛ.pdf

 5_Ρόλος ανώτατων ελεγκτικών ιδρυμάτων_Ε Παυλίδου-ΕλΥπηρεσία.pdf

 6_Ρόλος ΥΕΕ-προστασία οικ συμφερόντων ΕΕ_Έφορος Εσ Ελέγχου.pdf

 7_Ρόλος Ανεξ Αρχής Διαφθοράς & Επιτρ Διαφάνειας_Ε Σολώνος.pdf

 8_Εθνικός Συντ Φορέας-καταπολέμηση απάτης_Β Χριστ-ΓΛ.pdf

 9_Παρατυπίες-υποψία απάτης-κόκκινες σημαίες_ΣτΤτόφα-ΓΛ.pdf

 10_Σύγκρουση συμφερόντων-Aρθ 61 Δημοσ Kανονισμού_ΜΝτζιούνη-OLAF.pdf

 11α_Επ Διοικησεως-κανονες διοικ δικ & κωδ δεοντ_ΝΔιονυσιου.pdf

 11β_Ρόλος Επ Διοικήσεως στα συγχρ έργα ΕΕ_ΔΜέρτακκα.pdf

 12_Πραγμ δικαιούχοι & καταπολ νομιμοποίησης εσόδων_ΕΚ-ΤΕΕτ.pdf

 13_Εθνικές διαδικ αποφυγής&εντοπισμού σύγκρ συμφερ_ΣΤτόφα-ΓΛ.pdf

 14α_Αράχνη & εργαλεία για έρευνες & διοικ ελέγχους_JMGautier-DG Empl.pdf

 14β_Arachne CY conference Roadmap.pdf

 15_Συνεργασία OLAF-EPPO_ΑΠαπαγιάννη-OLAF.pdf

 16_Ρόλος EPPO & συνεργασία με αρμόδιες αρχές_ΑΚωνσταντίνου-EPPO.pdf